Reality PRORADOST

 

ETICKÝ KODEX REALITY PRORADOST S.R.O.

Motto:
„Našimi službami chceme maximálně podporovat přímý vztah mezi makléřem a klientem založený na důvěře, přímé odpovědnosti a osobním renomé kteréhokoliv z realitních makléřů pod hlavičkou PRORADOSTI.“

 

Osoby jednající jménem naší společnosti bez výjimky dodržují následující:

 1. Jednají při vykonávání své činnosti vždy korektně a čestně, v souladu s dobrými mravy a platnými právními normami České republiky.
 2. Nečiní ve výkonu své činnosti rasové, náboženské, národnostní, politické či jiné rozdíly. Akceptují sexuální orientaci, sociální zařazení, názorové vyhranění.
 3. Chrání zájmy společnosti i zájmy klienta. Pokud by hrozilo poškození práv kterékoli ze stran, jsou povinny obchod neuzavřít.
 4. Podávají reálné informace ve svých prezentacích, je zakázáno uvádět nepravdivé či zavádějící informace působící jako klamavá reklama či záměrné uvádění klienta v omyl. Naopak nepodávají informace, které jsou mimo jejich odbornou způsobilost.
 5. Při zprostředkování prohlídek jsou povinni reprezentovat v dobré víře naši společnost i klienta, jemuž nemovitost patří.
 6. Nečiní rozdíl mezi vlastníkem nemovitosti či zájemcem, oba jsou pro něj rovnocenným partnerem, se kterým jednají spravedlivě, čestně a korektně, aby nebyla narušena důvěra žádné ze stran.
 7. Dodržují diskrétnost a mlčenlivost ke všem přímým účastníkům jednání i třetím osobám dotčeným jednáním a to i po skončení obchodu zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zbavení mlčenlivosti je možné pouze před obecním soudem České republiky či podobnou institucí.
 8. Pokud spolupracují s ostatními realitními kancelářemi,pak pouze tak, že dodržují zásady korektního obchodního styku a vzájemné kolegiality, nepoškodí dobré jméno společnosti a jednají v dobré víře ve prospěch svých klientů.
 9. Nejednají s úmyslem poškodit konkurenční společnost či její zástupce zejména se záměrem výkonu své vlastní činnosti. Vyjadřují se k činnosti těchto společností, pouze jsou-li požádáni, v tomto případě se vyjádří slušným a bezúhonným způsobem.
 10. Zprostředkují-li obchod s osobou blízkou, jsou povinny informovat o této skutečnosti vlastníka nemovitosti.
 11. Při jakékoli formě spolupráce je povinností zůstat minimálně v telefonickém spojení sklienty, poskytovat jim patřičné pravdivé informace o zakázce, její prezentaci, návštěvnosti, jednotlivých fázích obchodu.
 12. Při realizaci obchodu nesmí přijmout kupní cenu do své či realitní úschovy, vždy spolupracují s advokátem či notářem. Přijímají pouze své vlastní provizní hodnocení oproti patřičným dokladům. K dispozici jsou po celou dobu realizace obchodu všem zúčastněným stranám, popřípadě za sebe zajistí plnohodnotnou náhradu a zajišťují hladký a transparentní průběh obchodu.
 13. Jsou si vědomi své odpovědnosti v rámci své činnosti, zvyšují svou odbornost a kvalifikaci, o změnách týkajících se zejména platné legislativy jsou povinni informovat všechny zúčastněné tak, aby nevznikla třetím osobám škoda.

Tento etický kodex stanoví společné zásady, pravidla, standardy a postupy, které symbolizují realitní společnost REALITY PRORADOST s.r.o., aby všem klientům bez rozdílu byly poskytnuty profesionální, komplexní a spolehlivé služby a bylo docíleno především spokojenosti všech zúčastněných stran.

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)